Spółkom oraz osobom fizycznym oferujemy prowadzenie ksiąg rachunkowych. Na księgi rachunkowe składają się dziennik, księga główna, księgi pomocnicze, zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych, a także wykaz składników aktywów i pasywów. Obowiązek prowadzenia ksiąg reguluje ustawa o rachunkowości.

W ramach świadczonych przez nas usług zajmujemy się opracowywaniem zasad polityki rachunkowości, sporządzaniem zakładowego planu kont i jego wdrożeniem oraz dokonywaniem zapisów w ewidencji syntetycznej i analitycznej. Ustalamy również wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy oraz należnego i naliczonego podatku VAT. Dla naszych Klientów sporządzamy także, według wzorów określonych przepisami, deklaracje podatkowe i przekazujemy je do Urzędu Skarbowego. Dodatkowo do naszych obowiązków należy sporządzanie sprawozdań finansowych GUS, zeznań rocznych i planów amortyzacji oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych. Zapewniamy zamknięcie roku obrachunkowego jednostki pod kątem podatkowym i rachunkowym wraz ze sporządzeniem bilansu oraz rachunku zysków i strat.

Pracownik biurowy opdczas weryfikacji dokumentów